O Rotary

Rotary International (RI) to najstarsze stowarzyszenie tzw. klubów służebnych (service clubs) na świecie. Pierwszy klub powstał w 1905 r. w Chicago. Jego założycielem był Paul Harris. Obecnie Rotary zrzesza około 1.300.000 Rotarian działających w 530 dystryktach w 170 krajach na całym świecie.

Członkowie klubów wywodzą się ze wszelkich środowisk zawodowych, religijnych, politycznych i kulturowych, a łączy ich chęć pomocy lokalnym społecznościom oraz światu.

Rotarianie spotykają się regularnie w celu pomocy potrzebującym osobom w lokalnych społecznościach zgodnie z mottem: „Służba ponad własne interesy” (“Service above self”). Pomoc ta przekazywana jest w formie pracy własnej członków klubu oraz poprzez zbieranie fuduszy i przekazywanie ich na określone (np. przez inne organizacje) cele. W pierwszym rzędzie misją klubu jest służba; dodatkowo członkowie klubów okazują sobie wsparcie i inspirują wzajemnie do indywidualnego rozwoju.

Więcej informacji na stornie www.rotary.org.pl

CELE ROTARY

Celem działalności klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności:

  • rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy,
  • promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów,
  • promowania wszelkich form pracy społecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu,
  • stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym,
  • propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

DROGI SŁUŻBY

club_serviceSłużba  klubowa, której celem jest rozwój relacji międzyludzkich oraz efektywne umacnianie wspólnoty klubowej.

vocational_serviceSłużba zawodowa, mająca za zadanie propagowanie wysokich standardów etycznych oraz pomoc innym poprzez wykonywane zawody.

community_serviceSłużba społeczna, która obejmuje działalność na rzecz polepszenia warunków życia lokalnej społeczności.
international_serviceSłużba międzynarodowa realizowana przez akcje mające na celu rozszerzenie humanitarnego zasięgu Rotary na cały świat oraz promowanie światowego zrozumienia i pokoju. W ramy tej służby wchodzą zarówno działania np. w projekcie PolioPlus, jak i pomoc np. w aklimatyzacji w nowym kraju, oferowana studentom wymiany młodzieżowej.
new_generationSłużba nowym generacjom mająca celu Rozwój aktywności młodzieży poprzez takie programy jak Rotaract, Interact czy RYLA oraz poprawę porozumienia między narodami poprzez Rotariańską Wymianę Młodzieżową (Rotary Youth Exchange).


TEST 4 PYTAŃ

Test 4 Pytań to test, który każdy Rotarianin winien stosować do wszystkiego co myśli, mówi i robi, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Został stworzony w 1932 r. przez Herberta J. Taylora i obejmuje on następujące pytania:

  1. Czy to jest prawda?
  2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?
  3. Czy to zbuduje dobrą wolę i przyjaźń?
  4. Czy będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych?
Reklamy